KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

                Kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından, 6698 sayılı Kanunda ilgili mevzuatta yer alan temel ilkelere ve ilgili veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Kurum olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

Kurumumuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verileriniz

Kurumumuz tarafından yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri kapsamında işlenen Kişisel Veriler; kurumumuza kaydı yapılan öğrencilerimizin, öğrenci velilerinin/vasilerinin isim, soyisim, iletişim bilgileri(adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) ile; Öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, E-kurum bilgileri, her türlü sınav ( LGS vb.) sonuç bilgileri, kurumdaki eğitim süresince öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri sınavlar ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları, geçiş puanları vb. bilgilerdir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kurum Faaliyetlerinde:

a)       Kurum tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, kurum tanıtımı ve bilgilendirme yapılması, sınav güvenliğinin sağlanması, sınav sonuçlarının bildirilmesi, arşivlenmesi, kurumun internet hesaplarında dergi ve bültenlerinde, ilanlarında paylaşılması,

b)      Eğitim faaliyetinin sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icrası,

c)       Kurum tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,

d)      Operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

e)      Veri güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, verilerin arşivlenmesi ve Kurum bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması,

f)        6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan topluluk kurumlarımıza veri aktarılması,

g)       Güvenlik: Kurum içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması,

h)      Yasal Yükümlülükler ve Bir Hakkın Tesisi: Kurumumuzun tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında ve olası uyuşmazlık durumlarında Kurumumuzun haklarının korunması ve kullanılması amacıyla hukuki destek alınması

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

Kurum Faaliyetlerinde:

a)       Kurum tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde şubelerimiz, İsabet  Kurumları, iş ortaklarımız, yayın kuruluşlarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

b)      Operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında aktarımın zorunlu olduğu kişi ve kuruluşlar, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize,

c)       Yasal Yükümlülükler: Kurumun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde, kurum tanıtımı ve bilgilendirme yapılması, sınav sonuçlarının bildirilmesi, arşivlenmesi, kurumun internet hesaplarında dergi ve bültenlerinde, ilanlarında paylaşılması iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşları, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,

d)      Bir Hakkın Tesisi: Kurumumuzun haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara, gerekli hallerde mahkemelere

e)      Veri Güvenliği ve Arşiv: Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına,

f)        6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan topluluk kurumlerımıza aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

a)       6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması,

b)      6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,

c)       6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; Size ve/veya velisi bulunduğunuz öğrencimize eğitim hizmeti vermek ve bu doğrultuda yükümlülüklerimizi yerine getirmek maksatlı olarak sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yan haklarınızın tesisi

d)      6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Kurum, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Kurumun tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

e)      6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

f)        6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Kurum, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi,

g)       6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri.

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Kurum  (“Kurum”), birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, Kurum tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler.  Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

·         Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

·         Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

 

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

Kurum, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: Kurum web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle Kurum sunduğu içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebilir.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Kurum web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek engellemeniz mümkündür.

SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ: Kurum web sitesine ve mobil uygulamasına çeşitli sosyal medya eklentileri entegre edilmiştir. Entegre edilmiş sosyal medya butonlarından birine tıklandığında bazı bilgileriniz sosyal medya sağlayıcılarla paylaşılır. Aynı anda sosyal medya hesabında oturumunuz açıksa veya sosyal medya çerezleri tarayıcınızda kayıtlıysa, sosyal medya sağlayıcı web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki ziyaretinizi tanıyabilir ve sosyal medya profilinizde bu aktiviteleri gösterebilir.

Bir sosyal ağ üzerinde bir hesabınız bulunmamış (örneğin Facebook), eklentinin sağlayıcısına giriş yapmamış veya eklenti tıklamamış olsanız bile sosyal medya sağlayıcıların ziyaret edilen bir web sitesinin URL bilgisi veya IP adresi gibi bilgileri kaydetmesi mümkündür.

Sosyal ağların Kurum web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesaplarınızla ilişkilendirmesini önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir.

 

Kurum web sitesi ve mobil uygulamasında entegre edilmiş olan sosyal medya eklentilerine ilişkin daha fazla bilgi için ilgili sosyal medya platformunun gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

Google/Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=ZZ

Pinterest: https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=tr_TR

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tarayıcı Adı

Link

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

 

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Kurum’a başvurarak;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Kurum’a iletmeniz durumunda Kurum talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Kurum tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye Kurum Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.